Terapia Gestalt

Terapia Gestalt to forma psychoterapii humanistycznej, która koncentruje się na teraźniejszości oraz na tym, jak ludzie doświadczają świata.

 Gestalt to terapia humanistyczna, opiera się na założeniu, że ludzie są całościowymi istotami i że mają potencjał do samouzdrawiania. Terapeuci pomagają klientom:

 • rozpoznać i wyrazić swoje emocje,
 • uświadomić sobie swoje potrzeby i granice,
 • rozwijać świadome i odpowiedzialne relacje z innymi.

Podstawowe założenia Terapii Gestalt:

 • Świadomość jest kluczem do zmiany →t erapeuci Gestalt pomagają klientom zwiększyć świadomość swoich myśli, uczuć, zachowań i relacji.
 • Ludzie są całościowymi istotami  → terapia Gestalt nie skupia się na poszczególnych problemach, ale na całości.
 • Osobiste doświadczenie jest podstawą uczenia się → terapeuci Gestalt pomagają klientom doświadczać zmian w swoim życiu, a nie tylko o nich myśleć.
 • Relacja terapeuta-klient jest ważna  → terapeuci Gestalt tworzą z klientami bezpieczną, wspierającą i umożliwiającą rozwój relację.

Dla kogo jest terapia Gestalt?
Terapia gestalt jest odpowiednia dla tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia siebie, chcą rozwijać świadomość i zmieniać negatywne wzorce zachowań. Jest to podejście psychoterapeutyczne, które może być szczególnie skuteczne dla osób, które:

 • doświadczają trudności emocjonalnych → terapia gestalt pomaga w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji, co może być korzystne dla osób, które mają trudności w radzeniu sobie z lękiem, depresją czy złością;
 • mają problemy w relacjach  → terapia Gestalt skupia się na interakcjach między ludźmi. Dlatego może pomóc osobom, które mają problemy w relacjach, trudności w komunikacji czy doświadczają konfliktów;
 • pracują nad rozwojem osobistym  → terapia Gestalt zachęca do poznawania siebie i osiągania autentyczności. Dla osób pragnących głębszej samoświadomości i rozwijania swojego potencjału może być to cenne;
 • chcą przezwyciężyć blokady  → terapia Gestalt pomaga w identyfikowaniu i przełamywaniu blokad w myśleniu, działaniu czy wyrażaniu siebie. Jest to pomocne dla osób, które odczuwają stagnację w życiu lub pracy;
 • cierpią z powodu stresu i traumy → terapia Gestalt może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, traumą lub przeżyciami trudnymi emocjonalnie poprzez eksplorację i przetwarzanie tych doświadczeń;
 • pragną większej samoakceptacji → terapia Gestalt zachęca do akceptacji siebie takim, jakim się jest, co jest korzystne dla osób mających niską samoocenę lub problemy z akceptacją własnej osoby;.
 • są otwarte na eksplorację i działanie → terapia Gestalt opiera się na działaniu i eksperymentowaniu w terapii. Dla osób gotowych do interakcji z terapeutą i podejmowania zmian może być to atrakcyjne.

Terapia Gestalt skupia się na zrozumieniu całościowego doświadczenia jednostki, pomagając pacjentom bardziej świadomie przeżywać chwile teraźniejsze, integrować emocje i działać w sposób autentyczny.

Ile trwa i jak przebiega terapia gestalt?
Czas trwania terapii gestalt może być różny, zwykle obejmuje kilka do kilkunastu sesji. Niektóre problemy mogą wymagać dłuższego procesu terapeutycznego. Ważne jest, aby terapeuta i pacjent wspólnie ustalili, kiedy cele terapii zostały osiągnięte i czy terapia może być zakończona, czy też kontynuowana w celu dalszego rozwoju. Terapia Gestalt jest elastycznym podejściem, co oznacza, że długość trwania i sposób przebiegu terapii mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, problemu oraz stylu pracy terapeuty. W ogólności jednak, terapia gestalt może przebiegać w następujący sposób:

 • Ewaluacja i nawiązanie relacji. Na początku terapeutycznej podróży terapeuta i pacjent oceniają, czy terapia gestalt jest odpowiednia dla danego problemu. Tworzą relację opartą na zaufaniu i zrozumieniu.
 • Identyfikacja celów terapeutycznych. Terapeuta pomaga pacjentowi określić cele terapeutyczne, które chce osiągnąć w trakcie terapii. Mogą to być zmiany w myśleniu, zachowaniach czy relacjach.
 • Badanie teraźniejszości. Terapia gestalt skupia się na doświadczeniach w chwili obecnej. Terapeuta może zachęcać pacjenta do zwracania uwagi na swoje uczucia, myśli i reakcje w trakcie sesji.
 • Eksploracja i wyrażanie emocji. Terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji oraz odczuć cielesnych. Może to obejmować pracę nad wyrażaniem złości, smutku czy radości.
 • Praca nad konkretnymi sytuacjami. Terapeuta i pacjent mogą analizować konkretnie wybrane sytuacje życiowe, które są trudne lub wywołują silne emocje. Pomaga to w zrozumieniu wzorców zachowań i reakcji.
 • Eksperymentowanie i działanie. Terapia gestalt często zachęca do działania i eksperymentowania w trakcie sesji, co pomaga w odkrywaniu nowych perspektyw i rozwiązań.
 • Refleksja i wnioski. Podsumowanie sesji i refleksja nad doświadczeniami może pomóc pacjentowi w integracji nowego zrozumienia i zdobytych umiejętności.
 • Monitorowanie postępów. W trakcie terapii terapeuta i pacjent wspólnie oceniają postępy w osiąganiu celów terapeutycznych. To pozwala dostosować dalszy przebieg terapii.

  Terapię Gestalt w Centrum Zmian prowadzi:

 • Marzanna Jakoniuk