Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej jest jak najlepsze rozpoznanie mechanizmów funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnienie przyczyn zgłaszanych problemów oraz zaplanowanie potrzebnych form wsparcia psychologicznego. 

Czym jest diagnoza psychologiczna?
Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog wykorzystuje  odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad, obserwacja, kwestionariusze i testy). Zazwyczaj składa się z kilku etapów, zakończonych konsultacją oraz wydaniem opinii/zaświadczenia. Diagnozujemy osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna w Centrum Zmian?
Diagnoza psychologiczna w Centrum Zmian to cykl konsultacji z zespołem diagnostycznym. Pierwsza konsultacja polega na zebraniu wywiadu od pacjenta, którego celem jest dobranie odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz zaplanowanie dalszego postępowania diagnostycznego. Kolejne spotkania mogą służyć wykonaniu testów, obserwacji, kwestionariuszy - w zależności od potrzeb. Ostatnia konsultacja najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich rekomendacji odnośnie dalszych działań.

 

Obszary diagnozy psychologicznej w Centrum Zmian

Zapraszamy na pierwszą konsultację diagnostyczną -  50-minutowe spotkanie konsultacyjne z psychologiem diagnostą. Spotkanie to ma na celu określenie, na podstawie zebranego wywiadu, odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz zaplanowanie dalszego postępowania diagnostycznego. W przypadku diagnozy dzieci na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców wraz z zestawem dotychczas uzyskanych opinii oraz orzeczeń diagnostycznych.

Konsultacja diagnosytczna

Umów się na wizytę: Piaseczno, ul. Kościuszki 32b

Umów się na wizytę: Warszawa (Ursynów), ul. Lanciego 19


Diagnostyka w kierunku spektrum autyzmu 

1. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - wywiad diagnostyczny (w przypadku diagnozy dziecka - spotkanie z rodzicami)
2. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - obserwacja diagnostyczna 
3. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu testów (ASRS, Conners, MMPI -dorośli)
4. Badanie z użyciem protokołu ADOS 2 
5. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - opinia pisemna oraz omówienie wyników 


Badanie z użyciem protokołu ADOS 2

1. Wywiad diagnostyczny - konsultacja  
2. Badanie z użyciem protokołu ADOS 2  plus opinia pisemna
Więcej informacji


Diagnostyka w kierunku ADHD/ADD

1. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - wywiad diagnostyczny 
2. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) - obserwacja diagnostyczna oraz diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu kwestionariuszy 
3. Ewentualnie dodatkowe testy diagnostyczne
4. Konsultacja diagnostyczna (50 minut) -  omówienie wyników testów


Diagnostyka funkcjonowania poznawczego - określenie stopnia sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięci, koncentracji uwagi, orientacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności myślenia, planowania itp.), określenia poziomu inteligencji oraz trudności z nauką (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).


Diagnostyka funkcjonowania emocjonalnego - diagnoza zaburzeń nastroju (np. lęk, depresja), problemów nerwicowych, zaburzeń osobowości, zachowania, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń związanych z przeżytym stresem.


Diagnostyka osobowości oraz zaburzeń osobowości -  pozwala ocenić sposób funkcjonowania osoby, która zgłasza się na badanie oraz umożliwia lepsze poznanie siebie,  pozwala także wskazać obszary do pracy terapeutycznej, zidentyfikować utrwalone, nieelastyczne wzorce w codziennym funkcjonowaniu. 


Doradztwo zawodowe - diagnoza preferencji zawodowych oraz funkcjonowania obszarze zawodowym i rozwoju kariery.


Diagnostyka szkolna: diagnoza gotowości szkolnej, badanie ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji.