Terapia pedagogiczna

Terapia ręki - Trening koncentracji uwagi - Trening motywacyjny - Wspieranie nauki czytania i pisania - Terapia pedagogiczna ma na celu wspieranie rozwoju poznawczego oraz emocjonalno-motywacyjnego dzieci i młodzieży. W okresie szkolnym dzieci czasem doświadczają trudności z pisaniem i czytaniem,  nie mogą odnaleźć się w abstrakcyjnym świecie cyfr i liczb, mają problemy z motywacją do nauki i koncentracją.

Terapia pedagogiczna  ułatwia dziecku pokonanie trudności i umożliwia nabycie technik radzenia sobie z problemami. 

Specjalista pedagog wspiera dziecko w rozwijaniu wiedzy i umiejętności szkolnych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci doświadczających problemów podczas nauki szkolnej, m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Z terapii pedagogicznej mogą skorzystać dzieci, które doświadczją trudnosci w zakresie:

- gotowości  do czytania i pisania
- zaburzeń koncentracji uwagi
- niepełnosprawności intelektualnej
- specyficznych trudności w opanowaniu umiejętności:  czytania – dysleksja,  dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia,  poprawnego pisania –dysortografia,  matematyki – dyskalkulia
- obniżonej sprawności manualnej
- zaburzeń koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchową
- opóźnionego rozwoju psychoruchowego
- trudności szkolnych związanych z diagnozą ADHD, ADD, ZA 

Jak wygląda terapia pedagogiczna dla dzieci?
Konsultacje - 3 spotkania.
Zaczynamy od kosnultacji, w trakcie których rozmawiamy na temat diagnozy, ustalamy wstępne potrzeby, plan działania i główny cel terapeutyczny.Konsultacje: na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców, drugie wizyta to spotkanie specjalisty z dzieckiem, trzecie spotkanie  - jest podsumowaniem dotychczasowych wizyt oraz ustaleniem potrzeb dziecka lub planu pracy.

Terapia pedagogiczna. Zajęcia ze specjalistą pedagogiem odbywają się najczęściej raz w tygodniu. 

  • Szczególną uwagę zwracamy na atmosferę akceptacji i życzliwości.
  • Stopniowo zwiększamy poziom trudności – ważne są dla nas małe etapy i drobne sukcesy.
  • Dopasowujemy formę i metody zajęć do możliwości oraz zainteresowań dziecka.
  • Pracujemy nie tylko nad umiejętnościami dziecka, ale również nad jego pewnością siebie,
  • Współpracujemy z rodzicami – tłumaczymy, polecamy metody pracy w domu i chętnie odpowiadamy na pytania.